Wyrażenia i kolokacje związane z „break”

Wyrażenia i kolokacje związane z „break”

W języku angielskim słowo „break” jest bardzo często używane w różnych kontekstach. Poniżej prezentujemy niektóre z jego znaczeń a także popularne kolokacje w jakich występuje.

 

BREAK (czasownik) – złamać, połamać, rozbić, zakończyć, pokonać
Wyraz „break” jest czasownikiem nieregularnym. W II formie zamienia się na „broke” natomiast w III formie na „broken”.

break a leg – złamać nogę (także: „połamania nóg (powodzenia)”)
I broke my leg last year. → W tamtym roku złamałam nogę.
I hope, you’ll pass the exam with flying colours. Break a leg! → Mam nadzieję, że zdasz ten egzamin śpiewająco. Połamania nóg!

have a break – mieć/zrobić sobie przerwę
Please, don’t interrupt me, I have a break. > Proszę mi nie przeszkadzać, mam przerwę.

break sb – doprowadzić kogoś do załamania
She broke him completely giving him divorce papers to sign. → Doprowadziła go do załamania nerwowego dając mu do podpisania papiery rozwodowe.

break a habit – odzwyczaić się, rzucić nawyk
Finally, I’ve broken that awful habit of smoking. >W końcu udało mi się rzucić palenie.

break a promise/a word – złamać obietnicę, nie dotrzymać danego słowa
When somebody has broken their word a few times it’s hard to trust them again > Kiedy ktoś nie dotrzymał słowa już kilka razy ciężko znowu mu zaufać.

break a record – pobić rekord
Yesterday I broke my record running 10 km! >Wczoraj pobiłam swój rekord przebiegając 10 km!

break a window – wybić szybę
Someone has broken a window in my car. → Ktoś wybił mi szybę w samochodzie.

break sb’s heart – złamać komuś serce
break the ice – przełamać lody
break up with sb – rozstać się z kimś, zerwać znajomość
First, he had broken the ice and asked her out but a few months later he broke up with her and broke her heart as well. → To on pierwszy przełamał lody i zaprosił ją na randkę, jednak po paru miesiącach zerwał z nią i złamał jej serce.

break the law – łamać prawo
She broke the law while committing the theft. → Gdy dopuściła się kradzieży złamała prawo.

break the rules – łamać zasady
If you break our rules, you’ll be expelled from our club. → Jeśli złamiesz zasady, zostaniesz wydalony z naszego klubu.

take a break – zrobić przerwę
Let’s take a break! → Zróbmy sobie przerwę!

break the silence – przerwać ciszę
Finally somebody broke that awkward silence. → W końcu ktoś przerwał tę niezręczną ciszę.

break wind – puścić bąka
Someone in the train broke wind. → Ktoś puścił bąka w pociągu.

break into – włamać się
Somebody broke into my neighbour’s house last week. → Ktoś włamał się do domu moich sąsiadów w tamtym tygodniu.

break down – popsuć się
I have to see a mechanic. My car has broken down. → Muszę odwiedzić mechanika, mój samochód się popsuł.

 

BREAK (rzeczownik) – przerwa, dni wolne od pracy, pęknięcie

Christmas break – przerwa świąteczna
During Christmas break children don’t  attend school.

break-in – włamanie
break down in tears – zalać się łzami
After the break-in she had last night she broke down in tears as she had lost many valuable things. → Po wczorajszym włamaniu zalała się łzami ponieważ straciła wiele wartościowych przedmiotów.

break – pęknięcie
When I was doing the dishes I noticed a break on my favourite mug. → Kiedy myłem naczynia zauważyłem pęknięcie na moim ulubionym kubku.