Wybrane phrasal verbs, czasownik „go”

Wybrane phrasal verbs, czasownik „go”

Poniższym artykułem rozpoczynamy serię wpisów na temat „phrasal verbs” czyli czasowników frazowych zwanych też złożonymi. „Phrasal verbs” są bardzo często używane w mowie potocznej dlatego są ważnym elementem nauki, zwłaszcza gdy chcemy porozumiewać się swobodnie i brzmieć naturalnie, używając zwrotów jakimi posługują się rodzimi użytkownicy jezyka angielskiego. Phrasal verbs powstają przez połączenie czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma i  mają z reguły inne znaczenie niż wyrazy z których są złożone.

Typowe czasowniki frazowe nie występują w języku polskim, jednak aby lepiej zobrazować ich specyfikę przedstawimy ich polski odpowiednik, którym może być na przykład dodanie przedrostka do czasownika:

nosić —-> Znosić, Wnosić, PRZEnosić, ROZnosić

prosić —> ZAprosić, PRZEprosić, WYprosić

Poniżej omawiamy wybrane czasowniki frazowe z użyciem jednego z najbardziej popularnych czasowników w języku angielskim „GO”, oznaczającym między innymi „iść, chodzić, pójść”.

 

GO AFTER – podążać za kimś
If you want to know where she lives, GO AFTER her.  -> Jeśli chcesz wiedzieć gdzie ona mieszka, idź za nią.

 

GO AGAINST – działać wbrew, sprzeciwiać się (zasadom, prawu)
Teenagers frequently GO AGAINST their parents. -> Nastolatki często sprzeciwiają się rodzicom.

 

GO AHEAD – rozpoczynać, kontynuować
The project won’t GO AHEAD, unless I get the permission. -> Projekt nie wystartuje, no chyba, że dostanę pozwolenie.
Please, go ahead. -> Kontynuuj proszę.

 

GO BACK – wrócić
My holiday in Greece was wonderful and I’d like to GO BACK there next year. -> Moje wakacje w Grecji były wspaniałe i chciałbym tam wrócić w przyszłym roku.

 

GO OFF – wybuchnąć, zepsuć się (o żywności)
I saw a huge flash in the sky when the fireworks WENT OFF in the sky. -> Zobaczyłem ogromny błysk na niebie, kiedy fajerwerki wybuchły w powietrzu.
I’m not going to take this sandwich to school. It’s GONE OFF. -> Nie wezmę tej kanapki do szkoły. Zepsuła się.

 

GO OUT – wyjść na zewnątrz, spotykać się z kimś (na mieście)
Look, the weather is beautiful. Let’s GO OUT and play football. -> Spójrz, jest piękna pogoda. Wyjdźmy na zewnątrz i pograjmy w piłkę.
Peter has been GOING OUT with Kate for almost a year. -> Piotrek spotyka się z Kasią prawie od roku.

 

GO OVER – sprawdzać, przejrzeć
Don’t forget to GO OVER your answers before you hand your essay in. – Pamiętaj, żeby przejrzeć swoje wypracowanie zanim je oddasz do sprawdzenia.

 

GO UP – rosnąć, zwiększać się
Prices GO UP every year. -> Ceny rosną każdego roku.

 

Jak widać jeden czasownik frazowy może mieć kilka znaczeń zatem w zrozumieniu co nasz rozmówca faktycznie miał na myśli pomoże nam dopiero cały kontekst zdania. Warto też zauważyć, że czasowniki złożone odmieniają się przez czasy a więc ich składowe często mogą się różnić od ogólnie podawanej formy bezokolicznikowej. Podczas naszej wypowiedzi musimy więc pamiętać o ich właściwej odmianie dostosowując ich formę do danego czasu i osoby.