Kolokacje i słownictwo związane z pracą

Kolokacje i słownictwo związane z pracą

Słownictwo związane z wykonywaniem pracy jest bardzo obszerne, nic więc dziwnego, że jego prawidłowe użycie sprawia dużo trudności. W poniższym artykule skupiamy się głównie na wyrażeniach związanych z „job” i „labour” (tłum. praca) oraz z pracą w ogóle. W kolejnej części szczegółowo omówimy równie problematyczne „work” oraz „career”.
Kolokacja jest to często używane zestawienie słów, np. mocna kawa, odczuwać tęsknotę, ścielić łóżko, silny wiatr.

JOB (rzeczownik) – praca jako zadanie do wykonania; praca jako aktywność zawodowa, za którą otrzymujemy wynagrodzenie; stanowisko, zawód, profesja.
Słowo „job” jest rzeczownikiem policzalnym występuje więc w liczbie mnogiej.
I have had 3 jobs in the past four years. → Przez ostatnie 3 lata miałem 3 prace.

job-seeker – osoba poszukująca pracy
Due to the high unemployment rate, there are many job seekers on the market. → W związku z duża stopą bezrobocia, na rynku pracy jest dużo osób poszukujących zatrudnienia.

job [hunting/search] – poszukiwanie pracy
Job hunting isn’t easy. There are many job candidates to beat. → Poszukiwanie pracy nie jest łatwe. Musisz pokonać wielu innych kandydatów.

job interview – rozmowa kwalifikacyjna
Job interwievs are always very stressful for the candidates. → Rozmowy kwalifikacyjne są zawsze bardzo stresujące dla osób ubiegających się o pracę.

full-time job – praca na pełny etat
Finally, I’ve got a full-time job contract. → W końcu dostałam umowę na pełen etat.

part-time job – praca na niepełny etat
Many students do a part-time job so that they can both study and pay for tuition. → Wiele studentów pracuje na pół etatu tak aby móc równocześnie studiować i płacić czesne.

apply for a job – ubiegać się o pracę/ składać swoje CV
First impression is very important while applying for a job. → Gdy ubiegasz się o pracę pierwsze wrażenie jest bardzo ważne.

job [listings/opportunities/offers] – oferty pracy
dead end job – praca bez perspektyw rozwoju

If you do a dead end job it’s high time to look through some job listnings. →
Kiedy w swojej pracy nie masz już perspektyw na dalszy rozwój, najwyższa pora przejrzeć ofery pracy.

lucrative job – dochodowa, intratna praca
Robot programmers have a very lucrative job. → Programiści robotów mają bardzo dochodową pracę.

[rewarding/fulfilling] job – praca dajaca poczucie satysfakcji
I have a fulfilling job. I’m an English teacher and I love spending time with other people and explaining things. → Mam pracę dającą mi poczucie satysfakcji. Jestem nauczycielem angielskiego i uwielbiam spędzać czas z innymi ludźmi i wyjaśniać różne rzeczy.

demanding job – wymagająca praca
Being a doctor is a very demanding but also rewarding job. → Zawód lekarza jest bardzo wymagający, ale też daje dużo satysfakcji.

to lose one’s job/- stracić pracę.
She lost her job last week. → W tamtym tygodniu straciła pracę.

to be fired/to be sacked / to be dismissed/to be made redundant – być zwolnionym z pracy
My friend was made redundant because his company had been forced to reduce costs.

 

LABOUR (rzeczownik) – praca jako czynność, wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania, zazwyczaj gdy mówimy o ciężkiej pracy fizycznej, ale również gdy rozmawiamy o zatrudnieniu np. z prawnego punktu widzenia.
Słowo „labour” jest rzeczownikiem niepoliczalnym, zatem występuje jedynie w liczbie pojedynczej.

labour law – prawo pracy
Employers are obliged to follow the labour law. → Pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania prawa pracy.

labour regulations – regulacje prawne dot. pracy
Labour regulations in this country are very strict. → Regulacje prawne dotyczące pracy są w tym kraju bardzo surowe.

child labour – zatrudnianie nieletnich, dzieci
There are countries where the labour law and regulations aren’t respected so child labour is very common. → Są kraje gdzie nie przestrzega się przepisów prawa pracy i zatrudnienie nieletnich jest na porządku dziennym.

district labour office – powiatowy urząd pracy
When you want to register at a labour office you have to bring required documents. → Jeśli chcesz się zarejestrować w urzędzie pracy musisz przynieść wymagane dokumenty.

labour day – Święto Pracy
Labour Day in Poland is on May 1. → Święto Pracy w Polsce obchodzone jest 1 maja.

 

Pozostałe słownictwo związane z pracą:
unemployed – bezrobotny
employed – zatrudniony
employment – zatrudnienie
unemployment – bezrobocie
dole – zasiłek dla bezrobotnych
profession/occupation – zawód, profesja
to hand in one’s notice – wręczyć wypowiedzenie
to quit – zwolnić się
salary/pay – wypłata