Wybrane phrasal verbs, czasownik „look”

Wybrane phrasal verbs, czasownik „look”

Poniżej prezentujemy często używane phrasal verbs z czasownikiem „look” (tłum. patrzeć, wyglądać, spojrzeć) oraz ich użycie w kontekście. Po przeczytaniu spróbuj wybrać poprawną odpowiedź w teście znajdującym się na końcu artykułu. Mamy nadzieję, że zrozumienie poniższych czasowników frazowych nie sprawi Ci już trudności.

 

LOOK AFTER – opiekować się kimś
I can’t go to the cinema with you today, I have to look after my little sister. → Nie mogę iść dzisiaj z tobą do kina, muszę opiekować się moją młodszą siostrą.

LOOK AT – patrzeć na
Look at
this picture. → Popatrz na ten obrazek.

LOOK BACK – wracać do czegoś myślami
Unfortunately I often look back to that situation and think what I could have done diferrently. → Niestety często wracam myślami do tamtej sytuacji i zastanawiam się co mogłam zrobić inaczej.

LOOK FOR – szukać
I’m looking for my phone, have you seen it?→ Szukam swojego telefonu, widziałeś go?

LOOK FORWARD TO – wyczekiwać, nie móc się czegoś doczekać
I’m looking forward to my holidays in Greece as I need a rest. → Nie mogę się doczekać wakacji w Grecji, bardzo potrzebuję odpoczynku.

LOOK OUT – uważać
Look out! He’s got a gun! → Uważaj! On ma broń!

LOOK something UP – sprawdzić coś (zazwyczaj gdy mówimy o sprawdzeniu jakiejś informacji w książce)
I don’t know what this word means, I have to look it up in a dictionary. → Nie wiem co znaczy te słowo, muszę to sprawdzić w słowniku.

LOOK DOWN ON – gardzić kimś, patrzeć na kogoś z góry
She often looks down on the other girls because she thinks she’s better than they are. → Ona często patrzy z pogardą na inne dziewczyny, bo uważa się za lepszą.

LOOK LIKE – być podobnym do kogoś (z wyglądu)
She looks like her mother. → Ona wygląda jak jej mama.

LOOK UP TO – podziwiać, szanować
I really look up to the sports stars, they make a lot of sacrifices to achieve such great results. → Podziwiam gwiazdy sportu, dużo poświęcają by osiągnąć takie wyniki.

 

Check yourself 🙂 Sprawdź teraz czy jesteś w stanie wybrać prawidłową odpowiedź:

1. Do you __________ your mother or father? Who are you more similar to?
a) look down on    b)look like    c)look out

2. How often do you __________  your possessions like keys or mobile? Do you always know where they are?
a)look for    b)look forward    c)look up

3. Do you like __________  children? Why or why not?
a)looking after    b)looking like    c)looking back

4. Is there anyone you really __________ ? Have you ever had an idol?
a)look out    b)look at    c)look up to

5. I’m __________ your reply to my e-mail. I just can’t wait!
a)looking back    b)looking forward to    c)looking down on

 

Możesz zobaczyć odpowiedzi jeśli zaznaczysz myszą obszar na prawo od wyrazu „odpowiedzi” (są zapisane na biało):

Odpowiedzi:1b,2a,3a,4c,5b