Kolokacje i słownictwo związane z pracą (część 2)

Kolokacje i słownictwo związane z pracą (część 2)

Jest to druga część artykułu o słownictwie związanym z pracą. W poniższym opracowaniu omawiamy najważniejsze wyrażenia związane z „work” i „career”.

 

WORK(rzeczownik) – praca

work (czasownik) – pracować
I work 40 hours per week. → Pracuję 40 godzin tygodniowo.

working conditions – warunki pracy
Your employer is responsible for ensuring you proper working conditions. → Twój pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie Ci odpowiednich warunków pracy.

blue-collar worker – pracownik fizyczny, robotnik
white-collar worker – osoba wykonująca prace umysłową, pracownik biurowy
Many women are white-collar workers whereas most men are blue-collar workers. → Dużo kobiet pracuje na stanowiskach biurowych podczas gdy większość mężczyzn wykonuje pracę fizyczną.

work experience – doświadczenie zawodowe
Nowadays, if you want to find a well-paid job work experience is crucial. → W dzisiejszych czasach jeśli chcesz znaleźć dobrze płatną pracę doświadczenie zawodowe jest kluczowe.

work at/work for – pracuję w/ pracuję dla
I work at the cinema. → Pracuję w kinie.

work on sth – pracować nad czymś (np. projektem)
I’m very busy lately. I’m working on the project for our new client. → Jestem bardzo zajęty. Pracuję nad projektem dla naszego nowego klienta.

to start/finish work at – zaczynać kończyć pracę o…
I always finish work at 3 pm. → Zawsze kończę pracę o 15:00.

Wyraz „work” jest rzeczownikiem niepoliczalnym więc nie może występować w liczbie mnogiej.

 

CAREER(rzeczownik) – kariera, scieżka drogi zawodowej (która może obejmowac różne zawody,profesje-jobs)

pursue a career – gonić za karierą
Many people pursue a career forgetting about their families. → Wiele ludzi goni za karierą, zapominając o swoich rodzinach.

a promising career – ścieżka zawodowa z perspektywami
It’s hard to predict what the most promising jobs for the next ten years will be. → Ciężko jest przewidzieć, które zawody będą miały najlepsze perspektywy w przeciągu najbliższych 10 lat.

switch sb’s carieer – zmienić swoją świeżkę zawodową

Many people switch their carieer due to economic reasons. → Wiele ludzi zmienia zawód z powodów finansowych.

at the height/peak of sb’s career – u szczytu kariery

At the peak of her career she earned 10 thousand zlotych per month. → U szczytu swej kariery zarabiała 10 tysięcy złotych miesięcznie.

to ruin sb’s career – rujnować karierę
Sometimes one mistake is enough to ruin somebody’s carieer. → Czasami wystarczy jeden błąd by zrujnować sobie karierę.

 

Pozostałe zwroty i słownictwo związane z pracą:

to be offered job – dostać propozycję pracy

to be promoted – dostać awans

promotion – awans

to do shift work – pracować na zmiany

career break – przerwa zawodowa

employer – pracodawca

employee – pracownik

vacation – urlop

sick leave/note – L4, chorobowe